Generalforsamling i Vidar Gymnastik og Kampidræt
4 marts 2020 kl.19.00
Mødelokale 2, Humlehøjhallen Stråbjergvej 1, 6400 Sønderborg.
 
 
Vi indbyder hermed til årets generalforsamling og håber på at se mange som vil bakke op om foreningens fortsatte eksistens.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
7. Valg af 2 revisorer (En lige år - en ulige år)
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år).
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Evt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag
stiles til "formandvidar@gmail.com"